مهر 3

موقعیت:

شیراز- شهر جدید صدرا

مدیرعامل:

مهندس بهرام فروهی

کاربری: مسکونی

مساحت زمین: 7/9 هکتار

تعداد طبقات: 6-12 طبقه

تعداد واحد: 1200 واحد

تعداد بلوک:11