مجتمع تجاری اداری میلاد

وقعیت:

شیراز، خیابان معالی آباد

کارفرما:

آقای مرتضي خلوتي

مجری:

شرکت بهفرسازان فارس

سطح زيربنا : 4531  مترمربع

نوع سازه : اسكلت فلزي

تعداد طبقات : 9 طبقه

تعداد واحد: 28 واحد تجاری، 20 واحد اداری

تعداد پارکینگ: 50

میــــراثی برای آینـــده