مجتمع مسکونی بهفران

موقعیت:

شیراز – پل ستارخان کوی دنا – کوچه 2/1 شهید خلبان رادفر

کارفرما:

شرکت بهفرسازان فارس

کاربری : مسکونی

تعداد طبقات : 2 طبقه


طبقه همکف شامل 2 واحد مسکونی

واحد شماره 1

مساحت زیربنا: 141.15 مترمربع

مساحت پارکینگ: 12.5 مترمربع

انباری واقع در زیرزمین به مساحت 16.1 مترمربع

مساحت کل: 169.75 مترمربع


واحد شماره 2

مساحت زیربنا: 149.5 مترمربع

مساحت پارکینگ: 18 مترمربع

انباری واقع در زیرزمین به مساحت 2.7 مترمربع

مساحت کل: 170.2 مترمربع


طبقه اول شامل 2 واحد مسکونی

واحد شماره 3

مساحت زیربنا: 156.8 مترمربع

مساحت پارکینگ: 12.5 مترمربع

انباری واقع در زیرزمین به مساحت 15.9 مترمربع

مساحت کل: 185.2 مترمربع


واحد شماره 4

مساحت زیربنا: 149.5 مترمربع

مساحت پارکینگ: 12.5 مترمربع

انباری واقع در زیرزمین به مساحت 15.4 مترمربع

مساحت کل: 177.4 مترمربع


طبقه دوم شامل 2 واحد مسکونی

واحد شماره 5

مساحت زیربنا: 156.8 مترمربع

مساحت پارکینگ: 12.5 مترمربع

انباری واقع در زیرزمین به مساحت 2.9 مترمربع

مساحت کل: 172.2 مترمربع


واحد شماره 6

مساحت زیربنا: 149.5 مترمربع

مساحت پارکینگ: 12.5 مترمربع

انباری واقع در زیرزمین به مساحت 2.9 مترمربع

مساحت کل: 164.9 مترمربع


واحد شماره 7

یک سوییت 1 خوابه به مساحت 88 مترمربع

میــــراثی برای آینـــده